nasza oferta

Oferowane usługi w zakresie kadr:

 • Sporządzanie umów o pracę/zlecenie/dzieło/świadczenie usług,
 • Sporządzanie aneksów do umów, porozumień, wypowiedzeń zmieniających,
 • Prowadzenie akt pracowniczych (w siedzibie jednostki albo na zewnątrz),
 • Ewidencjonowanie danych kadrowych i płacowych w systemie kadrowo-płacowym,
 • Wyliczanie uprawnień pracowniczych (rodzicielskich, urlopowych itp.),
 • Monitorowanie terminów badań lekarskich/wydawanie skierowań na badania (wstępne, okresowe, kontrolne),
 • Kontrola ważności szkoleń BHP,
 • Wysyłanie dokumentacji do ZUS zgłoszeń zmian i wyrejestrowań pracowników/członków rodzin do/z ubezpieczeń (społecznych, zdrowotnych),
 • Pomoc przy obsłudze świadczeń z ZFŚS,
 • Wydawanie zaświadczeń pracownikom,
 • Ustalanie urlopów i monitorowanie ich stanów,
 • Według indywidualnych ustaleń pisanie regulaminów np. regulamin pracy, regulamin ZFŚS, regulamin wynagradzania itp.,
 • Sporządzanie dokumentacji kadrowej zgodnej z RODO,
 • Przygotowanie dokumentacji z rozwiązaniem stosunku pracy, umowy cywilnoprawnej,
 • Reprezentowanie klienta przy kontrolach z zakresu kadr oraz wsparcie w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • Wg potrzeb klienta doradztwo z zakresu spraw kadrowych,
 • Ewidencjonowanie czasu pracy pracowników (prowadzenie kart ewidencji czasu pracy) na podstawie informacji przedłożonych przez Pracodawcę,

Oferowane usługi w zakresie kadr i płac:​

 • Usługi oferowane w zakresie kadr,
 • Naliczanie wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi,
 • Przygotowanie przelewów na rachunki bankowe pracowników oraz dokonywanie ewentualnych potrąceń z wynagrodzenia,
 • Sporządzanie list płac i wydruki pasków,
 • Prowadzenie kart wynagrodzeń, kart zasiłkowych, ZUS IMIR,
 • Naliczanie odpraw, odszkodowań, ekwiwalentów,
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji rozliczeniowych do ZUS i US,
 • Przygotowywanie i wysyłanie rocznych rozliczeń PIT-11, PIT-8B,
 • Przygotowanie rocznej informacji o ubezpieczeniu wypadkowym,
 • Sporządzanie sprawozdań (GUS, PFRON i innych w zależności od potrzeb),
 • Reprezentowanie klienta przy kontrolach z zakresu kadr i płac oraz wsparcie w realizacji zaleceń pokontrolnych,
 • Przygotowywanie raportów, zestawień  na potrzeby klienta,

Wg indywidualnych ustaleń:

 • Prowadzenie akt osobowych w formie elektronicznej (e-Akta/e-Teczki),
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji przy zatrudnianiu cudzoziemców,
 • Rozliczenia i kontakty z Urzędami w sprawach pracowniczych,

Zadzwoń do nas

+48 668 195 342

Kontakt mailowy

biuro@placowo-kadrowe.pl

Adres do korespondencji

ul. NSZZ Solidarności 10
63-200 Jarocin

Zadzwoń do nas

+48 668 195 342

Kontakt mailowy

biuro@placowo-kadrowe.pl

Adres do korespondencji

ul. NSZZ Solidarności 10
63-200 Jarocin