Likwidacja szkoleń okresowych bhp dla części pracowników administracyjno-biurowych.

Począwszy od 1 stycznia 2019 r. zaczęły obowiązywać zmiany wprowadzone do Kodeksu pracy, które zmniejszają wymagania w zakresie obowiązkowych szkoleń BHP.

Znoszą one obowiązek szkoleń okresowych bhp dla określonej grupy pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy, którego przeważająca część działalności znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka, jednak pod pewnymi względami.

§ 22. Szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 2 (k.p.), nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 (k.p.), wynika, że jest to konieczne.

§ 23. W przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdzie się w grupie działalności, dla której zostanie ustalona wyższa niż trzecia kategoria ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, pracodawca jest obowiązany przeprowadzić szkolenie okresowe pracownika, o którym mowa w § 22, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

§ 24. Przepis § 23 stosuje się odpowiednio, gdy z dokonanej oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1, wynika, że przeprowadzenie szkolenia okresowego pracownika, o którym mowa w § 22, stało się konieczne. Szkolenie okresowe przeprowadza się w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia dokonania oceny ryzyka.

Wyciąg z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2018 poz. 917)

Źródło: Fot.: Pixabay.com